Sladjana Grujić, Sekretar Odbora za lokalni ekonomski razvoj, SKGO, Serbija

2016
image
Slađana Grujić je diplomirani ekonomista, master u oblasti ekonomskih politika i razvoja, sa stečenim diplomama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pohađa doktorske studije na istom fakultetu.
Radi preko 10 godina na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja i sekretar je Odbora za ekonomski razvoj u Stalnoj konferenciji gradova i opština. Pruža stručnu i administrativnu podršku Odboru za ekonomski razvoj, ali i zastupa interese lokalnih samouprava u oblasti ekonomskog razvoja (posebno investicija), zapošljavanja, turizma, privatno-javnog partnerstva, ruralnog razvoja. U cilju što kvalitetnijeg rada, svakodnevno analizira stanje, probleme i trendove u ovim oblastima, inicira istraživanja, okrugle stolove, radionice, priprema analize i studije kako bi identifikovala probleme i definisala mere za konkretne aktivnosti. Ima bogato iskustvo u realizovanju međunarodnih projekata i programa. Aktivno učestvuje u pripremi predloga i komentara strateških dokumenata, zakona i podzakonskih akata od značaja za lokalnu samoupravu. Član je mnogih radnih grupa.