Vladimir Drašković, MSc, CFA, sudksi veštak za ekonomsko-finansijsku oblast, WM Equity Partners

2023
image
Vladimir je karijeru započeo u Narodnoj banci Srbije u oblasti upravljanja imovinom i to deviznim rezervama 2005. godine, a tokom 2008. godine se pridružio društvu za upravljanje Fima invest kao portfolio menadžer zatvorenog investicionog fonda Fima SEE Activist. Od 2009. godine je suosnivač i partner u konsultantskoj kući WM Equity Partners doo Beograd, a od 2016. godine i vlasnik i osnivač pravnog lica upisanog u registar pravih lica za poslove veštačenja VPS doo Beograd u kojima je i dalje aktivan.  Fokus na makroekonomske faktore funkcionisanja tržišnih mehanizama i značaj kamatnih stopa, a potom na vrednovanje kapitala i upoznavanje funkcionisanja tržišta vlasničkih instrumenata u Srbiji i regionu u toku početka jedne od najvećih ekonomskih kriza modernog doba, omogućili su razvoj sposobnosti sagledavanja i razumevanja perspektive različitih tržišnih učesnika.
U periodu od 2011 godine poseban akcenat je stavljen na oblasti stečaja, reorganizacije i razrešenje NPL-a. Kroz operativan rad na vrednovanju kapitala i imovine, štete i ostalog u svojstvu sudskog veštaka, upoznao je značaj nepokretnosti sa mikroekonomskog i makroekonomskog aspekta. Sa nepokretnostima je redovno u „dodiru“ kao u svrhu vrednovanja kapitala raznih kompanija tako i kroz analizu izvora finansiranja, obezbeđenja poverilaca, namirenje poverilaca u stečaju itd. Sa druge strane tokom rada u oblasti upravljanja imovinom Vladimir je imao prilike i sagledati nepokretnosti kao specifičnu klasu imovine, posebno cenjenu među domaćim ulagačima, ali i izbegavanje domaćeg regulatornog okvira da uvaži tržišnu poziciju i preferencije tržišnih učesnika po pitanju ove asset klase.
Vladimir je uzeo učešće i u brojnim inicijativama razvoja domaćeg regulatornog okvira, uključujući i interesovanje za implementaciju tzv. REIT regultornog okvira u domaću regulativu. Očuvao je makro perspektivu sagledavanja brojnih faktora koji utiču na tržište, a uz operativan rad u oblasti procene vrednosti, reorganizacije i stečaja tokom kojih je u konstantnom dodiru sa nepokretnostima.