Nikola Matić, Rukovodeći Partner, VMS, Srbija

2018
image
Nikola Matić je kvalifikovani inženjer sa preko 25 godina iskustva u inženjerstvu, infrastrukturi i visokogradnji. On je posebno kvalifikovan u multidisciplinarnim projektnim studijama integracije različitih segmenata u FIDIC modelima ugovora. Njegovo iskustvo obuhvata planiranje kopnenog transporta i inženjerina infrastrukture, uključujući građevinski sektor.

Ima veliko iskustvo u upravljanju timom za nabavke u okviru projekta finansiranog od strane IFI-a, pripremi tenderskih i ugovornih dokumenata, TOR-ova, evaluacije, pregovaranja tokom ugovaranja, i praćenja implementacije/realizacije ugovora.

Pored redovnih zadataka u upravljanju kompanijom, kao izvršni direktor u VMS-u, odgovoran je za sve aspekte nadzora građevine, za administraciju ugovora o izgradnji u skladu sa PRAG-om i raznim uslovima ugovora FIDIC-a.
 
On je suosnivač nacionalne asocijacije konsultanata - ACES. Trenutno je vodeća osobu u Upravnom odboru, odgovorna za koordinaciju, umrežavanje, finansiranje i uspostavljanje Nacionalne liste sudija u okviru udruženja ACES.
 
Od septembra 2015. godine, kao član Izvršnog odbora direktora u EFCA (European Consulting Engineers Association), pored redovnih aktivnosti, on je odgovoran za vođenje grupacije Future Trends, novoformiranog pododbora EFCA.

Tokom proteklih 15 godina gospodin Matic je bio angažovan u brojnim slučajevima i obukama koje su se odnosile na aspekte pravne i tehničke potražnje i sporove vezane za FIDIC primenu u projektima.
 
 
Članstvo u profesionalnim organizacijama:
  • Članstvo u ACES-u (nacionalna asocijacija FIDIC-a) i potpredsednik Odbora direktora
  • Članstvo u EFCA (Evropsko udruženje konsultanata)
  • Nadležni član Odbora za evropsku spoljnu pomoć – EFCA
  • Članstvo u FIDIC-u